DOMS ปวดกล้ามเนื้อหลังวิ่ง ควรไปต่อหรือพอแค่นี้

   DOMS (Delayed Onset Muscle Soreness) อาการปวดกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นหลังออกกำลังกาย จะรู้สึกปวดเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 12-72 ชั่วโมง มักพบในคนที่เริ่มต้นออกกำลังกายใหม่ๆ เพราะกล้ามเนื้อที่ไม่ได้ใช้งานมานานถูกกระตุ้น

ซึ่งอาการดังที่กล่าวมาไม่ใช่ความผิดปกติหรืออันตราย เนื่องจากกล้ามเนื้อสามารถกลับมาซ่อมแซมได้ และสามารถเกิดได้กับทุกคนที่มีการใช้กล้ามเนื้ออย่างหนัก

Other CONTENT