Microbiota System ระบบที่มีบทบาทต่อร่างกายมากกว่าที่คิด!

     ระบบ Microbiota System เป็นระบบที่มีบทบาทและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายในหลายๆ ด้าน ได้แก่
1. ประกอบด้วยจุลินทรีย์ชนิดดีเป็นหลัก
2. ช่วยควบคุมจุลินทรีย์ชนิดไม่ดี
3. ช่วยปรับร่างกายให้สมดุล ไม่ป่วยง่าย
4. สร้างวิตามินให้แก่ร่างกาย
5. กระตุ้นให้ร่างกายผลิตเม็ดเลือด

Other CONTENT